Baskursen musikteater

Samarbetet musik/teater utmynnade i en teater- och musikföreställning.